Ubytovací poriadok

 

1) Ubytovať sa v Chate je možné v deň príchodu na pobyt po 15:00 hod. Kľúče budú odovzdane osobne správcom chaty po telefonickom dohovore času príchodu s hosťom.

2) Izby treba uvoľniť v deň odchodu do 11:00 hod. V prípade neskorého odchodu hosťa z chaty izby /po 11:00hod./ môže byť účtovaný poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania na noc. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku/sankcie hosťovi neprináleží.

3) Vstup do wellness je možný za poplatok.

4) Cena ubytovania nezahŕňa rekreačný poplatok za ubytovanie pre mesto Hriňová.

5) Hostia majú nárok na nasledovné bezplatné služby: parkovanie na nestráženom parkovisku, WIFI pripojenie.

6) Do Priestorov chaty a wellness JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat (psy, mačky, atď.). V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.

7) Hosť je povinný vopred uhradiť zálohu vo fakturovanej výške najneskôr v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie. Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť. Prípadné rozdiely vzniknuté z prepočtu kurzov sa vysporiadajú pri nástupe na pobyt.

8) Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:

– pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom storno zdarma.

– pri zrušení objednávky 15-59 dní pred nástupným termínom 30% z hodnoty ubytovania

– pri zrušení objednávky 03-14 dni pred nástupným termínom 50% z hodnoty ubytovania

– pri zrušení objednávky do 3 dní pred nástupným termínom 100% z hodnoty ubytovania

Dobropisovaná suma sa vráti hosťovi prevodom na bankový účet, alebo poštovou poukážkou a nie v hotovosti.

9) Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Ubytovateľ je oprávnený vzniknuté škody vyúčtovať a vyžadovať okamžitú platbu.

10) Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú po dobu 1 mesiaca.

11) Pobyt hostí v ubytovacom zariadení a v areáli poskytovateľa ďalej upravuje Návštevný poriadok, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.

12) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

13) Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

14) Ubytovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť recepčnej platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti.

15) Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnenie tlačiva ” Hlásenie pobytu” pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.

16) Ubytovateľ je oprávnený požadovať od hosťa úhradu ad-hoc pobytu pri nástupe. Pri rezervácii vopred je oprávnený požadovať zálohovú platbu až do výšky 100% z hodnoty rezervácie.

17) V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj. V opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie.

18) Objednávateľ doručením rezervácie, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v ubytovacích zariadeniach potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.

tree icon